loader

Obec / mesto

 • má na starosti vývoz a separáciu odpadu z tvojej domácnosti
 • stará sa aj o nakladanie s odpadovými vodami prostrednítctvom verejných vodovodov a kanalizácií
 • udržiava poriadok a čistotu v obci
 • stará sa o tú peknú skalku, trávnik či záhony v meste
 • obec ti dáva (ne)súhlas s výrubom drevín
 • určuje taktiež kam, koľko a aké náhradné dreviny máš vysadiť po tom, ako si mohol nejaký strom vyrúbať

Kraj (VÚC)

 • dohliada na kvalitu vody, ovzdušia a prírodného prostredia v tvojom okolí
 • vyjadruje sa k projektom z pohľadu ich vplyvu na životné prostredie
 • kontroluje hluk vo vonkajšom prostredí (vytvára hlukové mapy, ktoré poukazujú na oblasti, kde žijú ľudia vystavení nadmernému hluku)
 • zaoberá sa rôznymi zelenými projektami v tvojom okolí
 • vydáva stanoviská k novým dokumentom vplývajúcim na okolité prostredie
LOGO-biele
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)​