loader

Obec / mesto

  • ak ideš niekam na výlet a zaplatíš si ubytovanie, tak platíš daň, ktorú ukladá práve obec
  • obec ti ukladá aj rôzne iné dane  – daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestoru
  • tvoja obec pravidelne od teba vyberá poplatok za komunálny odpad
  • obec ukladá poplatky aj na matrike – uzavretie manželstva, zmena mena
  • pravidelne musíš platiť poplatky za rozhlas, ale môžeš sa stretnúť aj so stavebným poplatkom, či s poplatkom za prenajaté hrobové miesto
  • zodpovedá za správu majetkov, ktoré jej patria – medzi nimi môžu byť miesta, ktoré sám využívaš

Kraj (VÚC)

  • má oddelenie správy majetku, ktoré zabezpečuje podklady pre Komisiu správy majetku na predaj, kúpu a zámenu nehnuteľného majetku
  • ukladá dane, napríklad daň z tvojho motorového vozidla
  • ukladá poplatky v rôznych oblastiach, napríklad v stavebnej oblasti a v doprave
LOGO-biele
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)​