loader

Obec / mesto

 • ak sa nemá o teba kto postarať, obec ti napríklad poskytne opatrovateľa/-ku
 • môžeš požiadať mesto o jednorazový príspevok, ak sa nachádzaš v hmotnej núdzi
 • obec zakladá a kontroluje nocľahárne 
 • vyhľadáva osoby v nepriaznivých sociálnych situáciách, ktorým treba pomôcť (a.k.a. depistážna činnosť)
 • ak si dôchodca, máš vďaka mestu lacnejšie obedy
 • zriaďovať polikliniky môže aj tvoja obec
 • spravuje zariadenia pre seniorov a zabezpešuje dostatok voľných miest
 • celkovo zabezpečuje podmienky na zdravý spôsob života svojich obyvateľov
 • obec má na starosti aj  miestny cintorín
 • plní si rôzne úlohy súvisiace s ochranou pred hlukom či alkoholizmom a fajčením

Kraj (VÚC)

 • kraj kontroluje a dohliada na kvalitu zariadení sociálnych služieb (zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, dočasná starostlivosť o deti,  zariadenie núdzového či podporného bývania, denný stacionár)
 • taktiež určuje koľko si  zaplatíš za takéto služby
 • poskytne ti základné sociálne poradenstvo
 • kraj tiež vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • určuje taktiež ku ktorému doktorovi / zubárovi pôjdeš podľa toho, na ktorej ulici bývaš (lekára si môžeš vybrať sám/sama)
 • vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancií, nemocníc či polikliník
 • schvaľuje ordinačné hodiny
 • vo všeobecnosti dáva pozor na kvalitu zdravotnej starostlivosti
LOGO-biele
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)​