loader

Obec / mesto

 • zabezpečuje zmysluplný voľný čas deťom zriadeľním základných umelecký škôl a centier voľného času
 • obec si dáva pozor na to, či deti poriadne chodia do školy v rámci povinnej školskej dochádzky 
 • udržiava a obnovuje technický stav budovy školy
 • obec hospodári s peniazmi na materské škôlky
 • dohliada na kvalitu jedál v tvojej jedálni
 • obec vymenúva a odvoláva tvojho riaditeľa/-ku
 • to v skratke znamená, že obec/mesto zriaďuje a stará sa o základné a materské školy 

Kraj (VÚC)

 • kraje sú zriaďovateľmi stredných škôl a internátov
 • to znamená, že kraje napríklad kontrolujú kvalitu obedov
 • školám poskytuje peniaze na mzdy pre učiteľov a zamestnancov
 • kraj vymenúva a odvoláva tvojho stredoškolského riaditeľa/-ku
 • schvaľuje zmluvy o prenájme priestorov, v ktorých sa napríklad nachádza tvoja stredná
LOGO-biele
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)​